In de regio Zeeuws-Vlaanderen komen steeds meer boerenerven en boerderijen leeg te staan. De Provincie heeft een cultuur historische waardekaart opgesteld waarop staat aangegeven hoe waardevol boerderijen zijn. Deze zijn gecategoriseerd in A (hoogste categorie),B of C.

Uitbreiding boerenbedrijven en opstallen
De Provincie is een pilot gestart, waarbij onderzocht is in hoeverre het mogelijk is om een boerenbedrijf te vergroten, rekening houdend met de landschappelijke inpassing.

Melkveehouderijen
De Provincie Zeeland heeft in het verleden de melkveehouderijen gestimuleert om zich te vestigen in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Dit vanwege het feit dat de akkerbouw niet hard genoeg groeide, waardoor er veel braakliggend terrein over bleef. Door melkveehouders te stimuleren deze grond te gebruiken bleef het agrarisch beeld bestaan (melkvee houden is immers ook agrarisch beroep).

Er is in de veehouderij een verschil tussen intensieve veehouderij en grondgebonden veehouderij. Intensief houdt in dat er alleen koeien worden gehouden op een stuk grond. Deze boeren zijn gebonden aan een maximum te bebouwen oppervlak. Grondgebonden veehouderijen hebben naast de koeienstal ook grond voor het verbouwen van voedsel, soms voor de koeien, en het verspreiden van mest over het land. Deze bedrijven zijn niet gebonden aan een maximum aantal m2. Het aantal m2 dat bebouwd mag worden is afhankelijk van het totaal aantal koeien dat men bezit. Het is dus mogelijk om een bedrijf te runnen met 600 koeien. Hierdoor onstaat megastallen in het gebied. De verwachting is echter dat er eerder kleinere stallen bij zullen komen.

In Zeeuws-Vlaanderen zijn, in vergelijking met heel Zeeland, de kleinste boerenbedrijven gevestigd. Veel relatief kleine boeren dreigen de komende jaren te stoppen. Uit onderzoek blijkt dat het voor bedrijven zeer moeilijk is te vergroten. Op Walcheren heeft 12% aangegeven te kunnen vergroten, de rest is te klein. Om als relatief klein bedrijf te kunnen blijven bestaan zouden boeren zich kunnen organiseren en samenwerken in een maatschap. De nieuwe grote boerderijen lijken vanwege de schaalvergroting steeds eer op industriƫle complexen.