In het verslag van de informatie avonden over Aantrekkelijk Oostburg staat dat deze woningen in december 2011 gesloopt zullen worden.

• Sloop voornemen Woongoed
• Opknapkosten klusser ca. € 70.000,-
• Reguliere renovatie kosten aanpak hele rij € 80.000,-
• Taxatie na renovatie ca. € 125.000,-
Conclusie: verkoopwaarde € 45.000,-/ €55.000,-

Kans: Sloop van 1 woning per 3, daardoor ontstaan tweekappers, taxatie waarde na renovatie € 155.000,- of meer?? incl. extra grond en parkeerplaats op erf.

De Van Ostadestraat 5 staat voor € 110.000,- in de locale krant te koop. Andere panden die te koop staan en van vergelijkbare aard zijn staan voor € 99.000,- en in een straat met een sloopaankondiging voor € 88.000,- te koop. In de Burg. V. Houtestraat staan twee woningen te koop terwijl de gemeente daar al een tijd heeft aangekondigd dat deze woningen op de sloopnominatie staan vanwege een bouwplan ter plaatse dat kennelijk uitgebreid moet worden. Het bouwbord ter plaatse maakt dat niet duidelijk. Het terrein blijkt al een tijd braak te liggen, de hekken zijn inmiddels verwijderd en er is gras ingezaaid. Het volgende is hierover te vinden op de site van de gemeente.

Het realiseren van “Aantrekkelijk Oostburg” is een groeiproces. De leden van de Stuurgroep “Aantrekkelijk Oostburg”(Ministerie BZK, Provincie Zeeland, gemeente Sluis, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen en Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen) blijven dan ook altijd kritisch kijken naar geplande nieuwbouwplannen. Nieuwe inzichten leiden soms tot een voorstel om bouwplannen aan te passen, als dat de ontwikkeling van een aantrekkelijker Oostburg ten goede komt. Op de Burght locatie is dat het geval. Hier zou een programma van 300 m² detailhandel en 69 wooneenheden voorzien zijn in een gebouw van zeven verdiepingen hoog. Het programma van De Burght kan Oostburg echter aantrekkelijker maken wanneer met name de 69 wooneenheden verspreid zouden worden over ontwikkellocaties boven de supermarkt aan de Langestraat, boven winkels aan de Markt en elders in Oostburg.

Schoolontwikkeling
In deze visie past een schoolontwikkeling op locatie De Burght. Met het aanwijzen van een concrete locatie kan de daadwerkelijke realisatie van een nieuw schoolgebouw op relatief korte termijn in zicht komen. De omgevingsvergunning kan binnen afzienbare tijd worden verleend. Er is namelijk geen nieuwe bestemmingsplanprocedure nodig.

Vrijgeven grond
Om schoolontwikkeling op locatie De Burght mogelijk te maken, zijn Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gevraagd de grond vrij te geven aan de gemeente Sluis. Zij zijn immers eigenaren van locatie De Burght. Beide partijen hebben deze vraag tijdens de stuurgroepvergadering van 7 juli positief beantwoord. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is daarnaast bereid de ontwikkeling van de nieuwbouw voor de scholen op zich te nemen. Bij de scholenontwikkeling in Breskens vervult Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een vergelijkbare rol. De gemeente en de overige stuurgroepleden zijn blij met de medewerking van deze partijen, omdat hiermee de gebiedsontwikkeling en het voorzieningenniveau in met name het centrum een sterkere impuls kan krijgen.

Wonen en zorg
De bouw van zorgwoningen voor senioren is eveneens één van de belangrijkste pijlers voor de ontwikkeling van het project “Aantrekkelijk Oostburg”. De plannen hiervoor worden in samenwerking met Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen uitgewerkt in een zorg- en woonvisie. De bouw van zorgwoningen in het centrum van Oostburg kan verspreid door het centrum gerealiseerd worden in plaats van op locatie De Burght. Niet in de vorm van hoogbouw maar bestaande uit twee of drie bouwlagen of grondgebonden woningen, beter passend binnen de plannen van “Aantrekkelijk Oostburg” en de beleving van senioren. Hierbij staat de kwaliteit van wonen en zorg voorop, met de gedachte dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. De stuurgroep geeft hoge prioriteit aan de ontwikkeling van concrete plannen hiervoor en wil eind dit jaar betrokken senioren duidelijkheid geven over wanneer en waar zij een zorgwoning in Oostburg kunnen betrekken.

Informeren
De bewoners en het personeel van De Burght in Breskens en de bewoners van ’t Lam in Oostburg zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen om op locatie De Burght geen woonzorgcentrum te realiseren. Benadrukt is dat de bewoners altijd kunnen blijven rekenen op de zorg die zij nodig hebben op de locaties waar zij nu verblijven.

Er is sinds de informatie bijeenkomsten in januari veel veranderd aan de inzichten binnen de gemeente en het project Aantrekkelijk Oostburg. De uitgangspunten uit het rapport van Gideon Consult zijn veranderd, er was een besluit voor de sloop van ca. 150 particuliere woningen. Dat besluit is inmiddels teruggedraaid. Het zou nu nog om ca. 20 woningen gaan en dan in de buurt van de Burght locatie. Dit kan met het nieuwe scholen plan te maken hebben. Op internet is geen nadere info te vinden, ook niet het nieuwe Aantrekkelijk Oostburg plan.

Er staat nog veel meer leeg in de buurt. Ook daar zie ik kansen voor verdunning, niet door sloop maar door samenvoeging. Mogelijk kan Woongoed deze woningen met Koopgarant en NHG aanbieden in plaats van deze als huurwoningen te houden. Om de kosten te berekenen is meer informatie over de technische staat en de woonoppervlaktes nodig.

Huurwoning naast particulier, klushulp gewenst

Leegstand en bedrijfsverhuur?